Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti prevádzkovateľa na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Ing. Zoltán Béres – Zlavoteka.sk, so sídlom Pavlovo 35, 076 35 Svätá Mária, je prevádzkovateľ internetových stránok www.zlavoteka.sk  zapísaná na Obvodnom úrade Trebišov, číslo živnostenského registra: 870-11591, IČO: 43 640 354, DIČ: 1078538417 /ďalej len,, prevádzkovateľ“/ vydáva v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení tieto všeobecné obchodné podmienky.

Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke www.zlavoteka.sk umožňuje Spotrebiteľovi, aby si zakúpil od poskytovateľa kupón na službu alebo tovar za cenu zľavnenú za podmienky, že si za vopred presne stanovený čas rovnaký tovar alebo službu na stránke www.zlavoteka.sk objedná vopred minimálne stanovený počet Spotrebiteľov. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Dodavateľom služby alebo tovaru je osoba odlišná od Prevádzkovateľa (ďalej len“Poskytovateľ“). Poskytovateľ je pri konkrétnej ponuke vždy identifikovaný v časti „Kde kupón uplatniť“.Poskytovateľ a Prevádzkovateľ zakladajú obchodný vzťah na základe obojstrannej obchodnej zmluvy. Spotrebiteľ odoslaním objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.zlavoteka.sk. Obsahom vzťahu, ktorý upravujú tieto obchodné podmienky, medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je umožniť získať kupón na službu alebo tovar, ktoré sú poskytované Poskytovateľom a vymedzené v ponuke. Zároveň je obsahom aj záväzok Spotrebiteľa zaplatiť za tento kupón zjednanú cenu na úče
t Prevádzkovateľa za stanovených podmienok. Platobné podklady sú zasielane elektronicky na e-mail Spotrebiteľa po odoslaní objednávky na www.zlavoteka.sk.

2. Vymedzenie základných pojmov
Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.zlavoteka.sk a sprostredkovateľom služby alebo tovaru v Ponuke. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za včasné  oručenie kupónu na základe prijatej úhrady.

Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi kupón na stránke www.zlavoteka.sk.

Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne kupóny ponúkané stránke www.zlavoteka.sk a osoba zodpovedná za poskytnutie zakúpených služieb alebo tovarov.

Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja kupónu uverejnená na stránke www.zlavoteka.sk. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu kupónu, cenu kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti kupónu, podmienky použitia kupónu.

Kupón je potvrdenie o práve Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na kupóne (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom kupóne.

3. Objednanie služby alebo tovaru v ponuke
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke Prevádzkovateľa a následného odoslania elektronickou formou. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy na poskytnutie služby alebo dodanie tovaru, ktorej uzatvorenie Prevádzkovateľ len sprostredkúva a nie je preto poskytovateľom. Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi sa objednávka pre Spotrebiteľa stáva záväznou. Po zaktivovaní platnosti zľavy, to znamená, že sa našiel minimálny počet Spotrebiteľov, Prevádzkovateľ zašle Spotrebiteľovi výzvu na úhradu so všetkými potrebnými údajmi na uskutočnenie platby, čím sa platnosť zmluvy naplní.

4. Cena a spôsob platby
Cena za ponúkaný tovar alebo službu je vždy uvedená na internetovej stránke www.zlavoteka.sk v rámci uvedenej poskytovanej zľavy. Spotrebiteľovi vzniká záväzok zaplatiť za kupón dojednanú cenu uverejnenú na stránke Prevádzkovateľa za službu, alebo tovar, ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť Spotrebiteľovi získať kupón na tovar, alebo službu uvedenú v ponuke. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť naraz celkovú cenu za kupón ihneď po Aktivácii ponuky (po dosiahnutí minimálneho počtu objednávok), najneskôr však tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet Prevádzkovateľa do 4 dní od ukončenia ponuky. Pokiaľ si kupón neobjedná a neuhradí vo vopred stanovenom časovom limite minimálne stanovený počet Spotrebiteľov, bude uhradená platba vrátená späť na účet Spotrebiteľa do 5 dní od ukončenia platnosti akcie a všetky ostatné záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky.

5. Dodanie kupónu
Prevádzkovateľ doručí kupón na zľavu Spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa a to elektronickou formou na mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorá bola uvedená v objednávke. Vytlačený kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z kupónu.

6. Podmienky použitia kupónu
Podmienky použitia kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom, alebo boli
uvedené v ponuke tovaru či služby na www.zlavoteka.sk. Kupón je prenosný, nie je viazaný na konkrétne meno a každý Spotrebiteľ si môže objednať ľubovoľný  počet kupónov, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak.  Po uplynutí doby platnosti kupónu stráca Spotrebiteľ nárok na dodanie tovaru, či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za kupón. Prevádzkovateľ  ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie kupónu. V prípade, že Spotrebiteľ vymení kupón za nižšíako je jeho pôvodná hodnota (pokiaľ je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty kupónu alebo nový kupón na zostatok hodnoty pôvodného.

7. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa služby alebo tovaru
Prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť za informácie o pôvodných cenách pred zľavou, ktoré mu poskytovateľ služby predložil. Vždy v dobrej viere berie informácie o cenách ako pravdivé. Poskytovateľ  nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru, či poskytnutie služby priamo zákazníkovi. Včasným objednaním na konkrétnych prevádzkach si zákazník zabezpečí termín ku svojej predstave a následnej spokojnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, či tovaru, ktoré mu poskytuje poskytovateľ.

8. Podmienky reklamácie
V prípade, ak Spotrebiteľ v lehote podľa týchto všeobecných bchodných podmienok neobdrží kupón, alebo kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo kupón bude mať iné vady, Spotrebiteľ môže vady reklamovať. Spotrebiteľ je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: objednavky@zlavoteka.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia kupónu a v prípade, že kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie kupónu. Pokiaľ Spotrebiteľ neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Spotrebiteľ oprávnený od kúpy odstúpiť.

9. Odstúpenie od zmluvy, zánik objednávky
V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky od Poskytovateľa.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia kupónu, a to bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť Poskytovateľovi doručené najneskôr 7. deň od doručenia kupónu a v kópií Prevádzkovateľovi. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu musí byť učinené písomnou formou (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty).

Prevádzkovateľ má právo stiahnuť ponuku zo stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané objednávky a/alebo kúpa kupónov vo vzťahu k takejto ponuke, tie sa rušia, pričom prevádzkovateľ do 10 dní od stiahnutia ponuky vráti klientovi cenu za kupón, ktorú klient uhradil a to na účet klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

10. Záverečné ustanovenia
Vzťahy, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávky (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Spotrebiteľov, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovej stránke www.zlavoteka.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8.2.2011.

 

 Novinky e-mailem 

Toto políčko nevyplňujte:

FB
 

 Zlavoteka.sk

Nákupný košík 

Položiek:
Celková cena:
0
€ 0,–
Nákupný košík

(c) 2011 Zlavoteka.sk

Podporte nás na Facebooku Podporte nás na Twitteri